คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

 • งานวิจัยและนวัตกรรม
 • กีฬา
 • ประกาศจากคณะ
 • ทั่วไป
 • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการสมัคร

 

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกใบสมัคร โดยอาจพิมพ์ใบสมัครได้จากทางเวปไซต์หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักทะเบียน ณ ตึกอธิการบดี

 •    โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเวปไซต์ (**ควรพิมพ์เอกสารเป็นแบบ 2 หน้า)

2. เตรียมหลักฐานการสมัคร ได้แก่

 •   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 •   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 •   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 •   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 3 ฉบับ (พร้อมกับนำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันที่ยื่นเอกสาร)
 •   หลักฐานอื่นเพิ่มเติม (หากมี)

3. ในกรณีที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเทียบโอนรายวิชา ได้แก่

 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จากสถานบันการศึกษาเดิม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชาของสถาบันการศึกษาเดิม

4. เตรียมเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา 5,000 บาท

5. นำใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมกับหลักฐานต่างๆ มายื่นที่สำนักทะเบียน ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. หากมีคำถามใดๆ โปรดโทรสอบถามที่เบอร์ 043-222-959 ถึง 61 ต่อสำนักทะเบียน หรืออาจสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในวันที่มายื่นเอกสาร