คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

engineer6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งขึ้นภายใต้วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2532 เป็นคณะลำดับที่ 2 ของการก่อตั้งวิทยาลัย การดำเนินการของคณะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับดังจะเห็นได้จากจำนวนหลักสูตรที่เปิดเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อีกทั้งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนมาถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเรียนการสอนภายใต้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทั้งคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ ออกสู่สังคมต่อไป โดยมีคณบดีดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

อาจารย์ ดร.มังกร ภักดิ์โพธ์ - พ.ศ. 2532
รองศาสตราจารย์ วรรณศรี บุณยรัตนพันธ์ เมษายน พ.ศ. 2540 - มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ดียา กรกฎาคม พ.ศ. 2540 - กันยายน พ.ศ. 2548
รองศาสตราจารย์ สุคนธ์ อาจฤทธิ์ ตุลาคม พ.ศ. 2548 - กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ดียา สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง พ.ศ. 2559 - 2560
อ.ชัยชาญ ยุวนะศิริ พ.ศ. 2560 - 2561
อ.ศุกรินทร์ คำสุวรรณ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
  
ปัจจุบัน
 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
 1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
 2.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 3.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ