คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบการบริหารงาน โดยมี คณบดี เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ทำการบริหารงานร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ หัวหน้าห้องปฏิบัติการต่างๆ อีกทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษางานด้านวิชาการ การวางแผนงานสำหรับพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และยังมีคณะกรรมการด้านต่างๆ ประจำคณะฯ เพื่อช่วยให้การบริหารงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

faculty