คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

ารพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต

และความสะดวกสบายของผู้คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างจริงจัง โดยมีการส่งผลงานเข้าประกวดหรือแสดงในนิทรรศการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดหรือการสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2560
  • นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2559
  • นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2558
  • นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2557