คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

กิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์

project4.1 60

project4.2 60

 กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์น้องพี่

project5.1 60

project5.2 60

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

 project6.1 60

project6.2 60

กิจกรรมรดน้ำ ขอพร ในวันสงกรานต์

 project7.1 60

project7.2 60

กิจกรรมรวมใจใส่บาตรวันพระแรกของเดือน

 project8.1 60

โครงการบายสีสู่ขวัญและการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างชั้นปี

project10.1 60

project10.2 60