คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อม

ไปด้วยความรู้และความเป็นผู้รู้จักเสียสละและมีจิตสาธาระณะ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างองอาจ

และมีประสิทธิภาพดั่งปณิธานที่ว่า มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองตามแนวทางดังกล่าว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในเรื่องความอดทน ความรู้จักเสียสละ

ความเป็นผู้ให้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์

project9.1 60

โครงการสารฝันปันน้ำใจให้น้องๆในถิ่นทุรกันดาร

project11.1 60

project11.2 60

 โครงการเก็บขยะในชุมชน

 project12.1 60

project12.2 60