คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชุม สังคม และประเทศชาติ

และอุทิศตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา ประชาชน

ศิษฐ์เก่า และผู้สนใจทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุด

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ ESTACON ครั้งที่ 8 ปี 2560

estacon60

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาที่บริษัทขอนแก่นบริวรี่ จำกัด ปี 2560

 project1.1 60

โครงการอบรมความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mikro C ปี 2560

 

 โครงการศึกษาดูงานระบบโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส ปี 2560

 project3.1 60

project3.2 60

โครงการอบรมเกี่ยวกับการเข้าสายสัญญาณ

project13.1 60

project13.2 60

โครงการอบรมเรื่องการจัดหมวดหมู่ภาพโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร

project14.1 60

project14.2 60