คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอก และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้