คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

 ME1                                             

 อาจารย์พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME2

 อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME3

 รศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล

 Ph.D. (Mechanical Engineering)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME4

 อาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME5

 อาจารย์เจริญ เบ้าทอง

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) **กำลังศึกษาต่อ

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME6

 อาจารย์ศรีสวัสดิ์ วรจักร์

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) **กำลังศึกษาต่อ

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME7

 อาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) **กำลังศึกษาต่อ

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 ME8

 อาจารย์ณัฐดนัย สุขหนา

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

 อาจารย์พงศกร  ชิดชอบ

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

 อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

 IE1                                                                 

 อ.อรอุมา  ทวีรุ่งศรีทรัพย์                                                     

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

 IE2

 รศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์

 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)