คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

 CE1                                             

 อาจารย์อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

 CE2

 อาจารย์ชัยชาญ ยุวนะศิริ

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

 CE3

 อาจารย์ไพฑูรย์ นาแซง

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

 CE4

 อาจารย์บรรจบ ช่ำชอง

 วท.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม )

 วท.บ.  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)

 CE5

 อาจารย์พงษ์พันธ์ แทนเกษม

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

 CE6

 อาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

 CE7

 อาจารย์คุณาธิป รวิวรรณ

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

 CE8

 อาจารย์ฐิตินันท์ ป้องนาม

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)