คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

EE2                                            

 ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE3

 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา

 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE12

 พล.ต.ศ.วินัย คำทวี

 M.S.EE.GTT.USA.

 MSE (system)

 วทบ.ทบ.

 EE13

 ผศ.ถวัลย์ คุณโทถม

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE6

 อาจารย์นิติคม อริยพิมพ์

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE10

 อาจารย์อนุชา ดีผาง

 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE9

 อาจารย์วิชาญ ศรีสุวรรณ์

 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE8

 อาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์

 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE4

 อาจารย์ธนกร ศิรมงคลกานต์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE7

 อาจารย์พรหมชัย สุพรรณ (รองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่)

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

บท.ม. (บริหารธุรกิจ)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE5

 อาจารย์ธนัช เอกเกื้อกูล

MSEE. (Master of Science in electrical Engineering)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 EE11

 อาจารย์สัญญารัก จันทรอุดร

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

20181011 0834120

อาจารย์ชัยพร อัดโดดดร

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ELE1                                  

 ผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 ELE2

 อาจารย์เนติ ศรีหานู (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

M.Eng  (Electical and Electronics)

B.Eng  (Electical and Electronics)

 ELE3

 อาจารย์ไพรินทร์ วงค์ศรีเทพ

 วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 ELE4

 อาจารย์กฤษณะ มูลมี

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

 อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 ELE5

 อาจารย์กิตติพงษ์ ตั้งใจ

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 ELE6

 อาจารย์รังสรรค์ ลุนบง

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

 วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

 ELE7

 อาจารย์อำนาจ ศรีตระกูล

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) **กำลังศึกษาต่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

 

 CPE4                                 

อาจารย์รัฐพงษ์ โป้เคน (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 วศ.บ.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 CPE2

 ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตน์ศักดิ์

 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)

 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 CPE3

 อาจารย์สมชาย เตียเจริญ

 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)