คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

การกู้ยืม กยศ.

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืม กยศ. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้กู้ยืมทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentload ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ผู้กู้ยืมทำการยื่นแบบคำขอกู้ยืม/แบบยืนยันการกู้ยืม
 3. สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
 4. สถานศึกษาทำการบันทึกกรอบวงเงินกู้ทั้งปี (โดยระบบแยกแต่ละภาคการศึกษา) ผ่านระบบ e-Studentload
 5. สถานศึกษาทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentload
 6. ผู้กู้ยืมทำการบันทึกและพิมพ์เอกสารสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentload และนำส่งเอกสารที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
 7. สถานศึกษาทำการยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ ผ่านระบบ e-Studentload
*8. ผู้กู้ยืมบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง ผ่านระบบ e-Studentload
*9. สถานศึกษาทำการบันทึกข้อมูลและพิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพของภาคเรียนที่ผู้กู้กำลังจะศึกษา ให้ผู้กู้ยืมกับผู้มีอำนาจกระทำแทนสถานศึกษาตรวจสอบยอดเงินกู้และลงนาม
*10. สถานศึกษาตรวจสอบและทำการยืนยันข้อมูล แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
*11. ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือน โดยเงินได้รับการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้
*12. ธนาคารตรวจสอบเอกสารการกู้เงินที่สถานศึกษาส่งมา เมื่อถูกต้องแล้วจึงโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา

หมายเหตุ: สำหรับภาคการศึกษาต่อไป ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาจะดำเนินการเฉพาะขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น


รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ยืม


1. ในส่วนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    1.1 แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 ชุด

  • โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้องขอกู้ยืม (**ควรพิมพ์เอกสารเป็นแบบ 2 หน้า)

    1.2 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ให้ติดรูปในแบบคำร้องขอกู้ยืม)

2. ในส่วนของนักศึกษา/ผู้ขอกู้ยืม
    2.1 สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันของผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
    2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
    2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    2.4 ใบแสดงผลการเรียนสะสม มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
    2.5 สมุดสะสมกิจกรรม (สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม) จำนวน 1 ฉบับ
    2.6 สำเนาสัญญากู้ยืมล่าสุด (สำหรับนักศึกษาขอกู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ทุกประเภทกู้ยืม) จำนวน 1 ฉบับ
    2.7 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับผู้ขอกู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ทุกประเภทกู้ยืม) 1 ฉบับ
    2.8 ใบแสดงข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (ที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.studentload.or.th) จำนวน 1 ฉบับ
    2.9 แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1, 2 (ที่พิมพ์ออกจากระบบ E-Studentload) จำนวน 1 ฉบับ
    2.10 หนังสือรับเงินเดือนของผู้ขอกู้ยืมและหนังสือรับรองการทำงาน (กรณีนักศึกษาที่ทำงานระหว่างเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
    2.11 ใบลงทะเบียน (ปกติ เพิ่ม ถอน ทุกใบ) กรณียื่นเอกสารแบบคำร้องขอกู้ยืมหลังการลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ
    2.12 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อพิจารณากรอบวงเงินให้กู้ยืม กรณียื่นเอกสารแบบคำร้องขอกู้ยืมหลังการลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ

3. ในส่วนของบิดามารดา
    3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันของบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
    3.3 ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีที่บิดามารดาหย่าร้างหรือเสียชีวิต) หากบิดามารดาหย่าร้างแต่ไม่มีหลักฐานทางราชการ ให้ขอหนังสือรับรองการหย่าร้างจาก
      - หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น (กำนัน, องค์การบริหารส่วนตำบล)
      - ที่ว่าการอำเภอ โดยทำเป็นหนังสือราชการ
      - สถานีตำรวจ โดยทำเป็นบันทึกประจำวัน
    3.4 หนังสือรับรองรายได้และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบิดาและมารดา
      - กรณีบิดาหรือมารดารับราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงานเท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบิดามารดาด้วย
      - กรณีที่บิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบรับรองรายได้ที่อยู่ในแบบคำร้องขอกู้ยืม และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมทั้งใบเสร็จแสดงการเสียภาษีที่ออกให้โดยสรรพากร ดังนี้ ภงด.94, ภงด.90 หรือ ภงด.51, ภงด.50 หรือ ภพ.30, ภพ.31
      - กรณีที่บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจ้างทั่วไป ให้ใช้ใบรับรองรายได้ในแบบคำร้องขอกู้ยืม โดยระบุลักษณะงานหรืออาชีพและสถานที่ทำงานให้ชัดเจน
      - กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ประกอบอาชีพ ให้รับรองการไม่ประกอบอาชีพ พร้อมบอกเหตุผลในใบรับรองรายได้ในแบบคำร้องขอกู้ยืมด้วย

4. ในส่วนของผู้ค้ำประกันหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
   4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 1 ฉบับ

5. ในส่วนของผู้รับรองรายได้
   5.1 สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ


คำแนะนำและข้อควรระวังในการกรอกแบบคำร้อง

   1. กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้รับรองรายได้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างเป็นระเบียบด้วย โดยเฉพาะข้อมูลผู้กู้ยืมที่ต้องบันทึกลงระบบฐานข้อมูล ต้องกรอกให้ครบถ้วน
   2. หากกองทุนฯ ตรวจสอบพบว่านักศึกษากรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอกู้ยืม หรือรับรองรายได้ครอบครัวไม่ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง กองทุนฯ จะถือว่านักศึกษาได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อกองทุนฯ งานกองทุนจะดำเนินการยกเลิกสัญญากู้ยืม และนักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนกองทุนทั้งหมดที่ได้กู้ยืมผ่านมา
   3. นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน (ดูรายละเอียดด้านหลัง) ให้ครบถ้วนก่อน ส่งแบบคำร้องขอกู้ยืม หากมีข้อสงสัยเรื่องเอกสารให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดส่ง
   4. การลงลายมือชื่อในแบบคำร้องขอกู้ยืมฯ หรือการรับรองสำเนาถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของนักศึกษา บิดามารดา หรือผู้รับรองรายได้ ต้องเป็นลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร/เจ้าของบัตรเท่านั้น และต้องลงวันเดือนปี กำกับด้วย หากงานกองทุนฯ ตรวจสอบพบว่าลายมือชื่อนั้นมีการปลอมแปลงหรือลงนามแทนโดยนักศึกษา หรือบุคคลอื่น งานกองทุนฯ จะตัดสิทธิในการกู้ยืมฯ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลัง กองทุนฯ จะดำเนินการยกเลิกสัญญาโดยทันที และนักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนกองทุนตามจำนวนเงินที่ได้กู้ยืมไป
   5. ในกรณีที่นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมกรอกแบบคำร้องขอกู้ยืมไม่ถูกต้อง ผิด ห้ามลบด้วยนํ้ายาลบคำผิด ให้แก้ไข โดยการขีดฆ่า ลงชื่อกำกับจุดผิดให้ตรงกับการลงชื่อในแบบคำร้องขอกู้ยืม และกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงไป
   6. หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล หรือการจัดเตรียมเอกสาร ให้ขอคำปรึกษาจากอาจารย์งานกองทุนฯ ของคณะ/สาขาวิชา หรืองานกองทุนฯ สำนักกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อ.ไพฑูรย์ (095-5354959) อ.ธนโชติ (083-3397115) หรือ Facebook: กองทุนกยศ. มภน. ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัยและวันหยุดประจำปี