คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องประชุม สนามกีฬา อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ที่สามารถรองรับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

 

image040  

ห้องเรียน                                                       

lab7 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
 lab13 ห้องปฏิบัติการโยธา
image011 ห้องปฏิบัติการเคมี
 lab5  ห้องปฏบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 lab8  ห้องปฏิบัตรการอิเล็กทรอนิกส์
 lab9  ห้องปฏิบัติรการดิจิตอล
 lab18  ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
 lab17  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 lab2  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
lab15 ห้องปฏิบัติการอุตสาหการ
lab3 ห้องปฏิบัติการโรงงาน
lab20 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม